START PAGE

 

Info Coursing

Alle infos zijn te vinden op de site:  www.crcb.info

Formulier goed rond.

Aanvraag formulier nieuwe licentie

Deze verklaring wordt afgeleverd door 3 functionarissen van de CRCB of bij ontstentenis door 3 bestuursleden van een erkende ren- of coursingvereniging.

 Voor coursing: de hond op reguliere wijze drie opeenvolgende ritten gelopen heeft waarvan maximaal éénmaal solo en minimum tweemaal samen met een andere hond (in volledige wedstrijduitrusting). §3. De hond dient de minimumleeftijd (zie reglement CRCB) bereikt te hebben vooraleer een verklaring van goed rond kan opgesteld worden.

Een hond die loopt voor een verklaring ‘Goed rond’ kan niet als meeloper deelnemen in een wedstrijd.


Aanvraag  coursinglicenties: 1. De aanvraag voor een  coursinglicenties wordt door de eigenaar gedaan via zijn vereniging met behulp van het daarvoor bestemde standaardformulier, waarop hij verklaart akkoord te gaan met de geldende reglementen. §2. Het aanvraagformulier waarop een bestuurslid de juistheid van de tatoeage respectievelijk het chipnummer bevestigd, wordt door de club die de eigenaar als zijn thuisvereniging aanduidt, minstens 14 dagen voor de wedstrijd waaraan hij/zij wenst deel te nemen naar het secretariaat der vergunningen van de CRCB gestuurd. Het moet vergezeld zijn van:

1. Een fotokopie van de op zijn naam gestelde stamboom;

2. Fotokopie van de pagina uit het Europees hondenpaspoort waaruit blijkt dat de hond in België werd geregistreerd bij DOGID (voorheen ABIEC)

3. Een verklaring “Goed Rond”;  Elk jaar vragen de eigenaars via de vereniging een hernieuwing aan van hun licentie(s).

 

 

Toutes les informations se trouve sur le site: www.crcb.info

Formulaire bien tourné.

Formulaire pour demande de nouvelle licence

Déclaration de "bien tourné"  Cette déclaration est signée par 3 fonctionnaires de la CRCB ou en absence par 3 membres du comité d'une association reconnue.

 La déclaration confirme que :  pour coursing : le chien a couru régulièrement trois (3) courses consécutives dont une fois en solo et au moins deux fois avec un autre chien (il sera comme en condition de course, avec dossard et muselière)

3. Le chien doit être âgé d’au minimum voir (règlement CRCB)  avant qu’une déclaration de ‘bien tourné’ puisse être délivrée.

Un chien qui court pour une déclaration de ‘bien tourné’ ne peut pas participer à un concours en tant que participant officiel.

 

Demande de licences de coursing 1. La demande d'une licence de  coursing doit être faite par le propriétaire via son association à l'aide d'un formulaire standard par lequel il déclare être d'accord avec le règlement en vigueur.

2. Ce formulaire de demande, avec le tatouage ou le numéro du chip confirmé par un membre du comité de l’association, est à envoyer par le secrétaire de l’association auprès du secrétariat des licences de la CRCB au minimum 14 jours avant la course envisagée. Elle doit être accompagnée de :

1. Une photocopie du pedigree au nom du propriétaire ;

2. Photocopie de la page d’identification du passeport européen confirmant que le chien est bien enregistré en Belgique DOGID (auparavant ABIEC)

3. La déclaration de bien tourné. §3. Chaque année, les propriétaires, par l'intermédiaire de leur association demandent le renouvellement de la (des) licences.